W przypadku zawarcia umowy z nami o prowadzenie dokumentacji księgowej świadczymy następujące usługi:

 • w odniesieniu do dostarczonych przez zleceniodawcę dowodów księgowych:
 • sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zaksięgowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz księgach handlowych,
 • sporządzenie i bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,
 • sporządzanie wydruków ustawowych
 • sporządzanie na życzenie klienta:
 1. a)  wydruków dotyczących osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów
 • sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie na wniosek zleceniodawcy aktualizacji dokumentów rejestracyjnych,
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego związane z wykonywaną usługą,
 •  na życzenie klienta, reprezentowanie go przed organami podatkowymi oraz w procedurze  sądowej kontroli decyzji administracyjnych,

 

Jednocześnie informujemy, że rachunkowość prowadzimy w oparciu o międzynarodowe
standardy rachunkowości.

Dodatkowo świadczymy usługi obsługi podatkowej i ZUS pracownika zatrudnionego w firmie obsługiwanej przez Biuro. Zakres tej usługi obejmuje:

 • prowadzenie karty wynagrodzeń pracownika w wersji elektronicznej,
 • wykonywanie deklaracji PIT-4,
 • deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie listy płac,
 • wykonanie na koniec roku rocznego rozliczenia pracownika (PIT-40, PIT-11),
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodu,
 • wystawianie świadectw pracy oraz konsultacje z zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy.

Na specjalne życzenie klientów świadczymy usługi w zakresie prowadzenia pracowniczych akt osobowych.
Jednocześnie podkreślamy, że podpisanie umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z naszym Biurem przenosi odpowiedzialność materialną za rzeczywiste szkody poniesione przez klienta na POROWSKI CONSULTING. Ponad to zaletą tego rozwiązania w prowadzeniu księgowości Spółki jest redukcja jej zobowiązań wynikających z kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników własnego działu księgowości między innymi takich jak: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia socjalne i urlopowe, zasiłki chorobowe itp.
Dodatkowo w odniesieniu do klientów z którymi mamy zawarte stałe umowy, realizujemy następujące dodatkowe usługi:

 • sporządzanie:
 • pisemnych opinii dotyczących zakresu stosowania prawa podatkowego,
 • wystąpień (pytań) do urzędów skarbowych w trybie art.14 Ordynacji podatkowej dotyczących zakresu stosowania prawa podatkowego,
 • opracowanie dokumentów związanych z procedurami windykacji należności,
 • wykonywanie wniosków kredytowych dla potrzeb banków i firm leasingowych,
 • konsultowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z uczestnictwem klienta w obrocie gospodarczym.